Integracja

Przedszkole „Chatka Puchatka” oferuje możliwość wspaniałego rozwoju także dzieciom niepełnosprawnym. Uczęszczające do grupy dzieci niepełnosprawne mają wielką szansę nabywania umiejętności wśród rówieśników. Do przedszkola przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia, wydawanego przez Poradnię psychologiczno- pedagogiczną, na wniosek rodziców. Uzyskane dzięki tym ocenom informacje, dają duże możliwości w planowaniu i realizacji oddziaływań terapeutycznych i pomoc dzieciom. Grypa integracyjna prowadzona jest przez trzech nauczycieli: dwóch wychowawców oraz nauczyciela wspomagającego do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, który na podstawie programu edukacyjno- terapeutycznego prowadzi indywidualną pracę z wychowankiem. W zależności od potrzeb, przedszkolak zostaje objęty współpracą ze specjalistami. Pragniemy aby dzień w przedszkolu był staranie zaplanowany, tak aby dziecko z orzeczeniem oprócz zajęć indywidualnych w pełni mogło korzystać z zabaw w grupie, uroczystości, spacerów, odpoczynku razem z innymi dziećmi. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci niepełnosprawnych do kontaktu -telefonicznie lub osobiście w Przedszkolu.

INTEGRACJA
Oznacza włączenie, współuczestniczenie osób niepełnosprawnych do życia społecznego. Włączenie dzieci niepełnosprawnych do kształcenia i wychowania z dziećmi pełnosprawnymi w przedszkolu uczy tolerancji dla inności drugiego człowieka oraz zasad solidarności w stosunku do wszystkich dzieci. Przewodnim celem jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym rozwoju społecznego oraz zdobycie wiedzy i umiejętności wspólnie z rówieśnikami. Ponadto obie strony kształtują w sobie osobowość otwartą i gotową do współdziałania, gdzie uczą się akceptacji siebie i innych takimi jakimi są, pomagając sobie wzajemnie.

ZALETY INTEGRACJI
Dzieci uczą się wspólnego funkcjonowania i zabawy. Nabywają wrażliwość, szacunek do przejawianych trudności swoich rówieśników jak również akceptacji własnych trudności. Dzieci posiadają cenny dar- umiejętność uczenia się poprzez naśladowanie. W pierwszym etapie życia naśladują rodziców, następnie zaś najbliższe otoczenie. W przedszkolu bardzo szybko zaczynają imitować język, zachowanie, umiejętności, zabawy kolegów i koleżanek. Dzieci niepełnosprawne mają możliwość rozwijania się i funkcjonowania w rówieśniczym środowisku, nie są izolowane społecznie, uczą się działać w grupie, nabywają umiejętności dzielenia i cieszenia się własnymi sukcesami oraz innych dzieci. W przedszkolnej grupie integracyjnej rozwijają się i doskonalą umiejętności społeczne. Przedszkolaki uczą się rozwiązywania problemów w grupie, przebywania ze sobą, przestrzegania obowiązujących zasad. Nawiązują wzajemny kontakt- poprzez rozmowę, swobodną zabawę, udział w zajęciach tematycznych. Priorytetem integracji jest patrzenie na różnorodność jako na wartość. Wzmacnia się wrażliwość, otwartość i serdeczność. Dzięki integracji dzieci zdrowe wykazują większą tolerancję. Są przygotowane na kontakt z osobą niepełnosprawną, nie reagują zdziwieniem, śmiechem. Mogą bez obaw, lęku, zawstydzenia podejmować rozmowę oraz zabawę. Wzmacnianie wzajemnej akceptacji w oparciu o życzliwe odnoszenie się do siebie. Integracja pozwala dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych na oswojenie się ze swoimi ograniczeniami. Jednakże upewnia również w tym, iż mimo ograniczeń może mieć ono kolegów, przyjaciół, być akceptowane i lubiane. Takie jakie jest, znajdzie miejsce w grupie rówieśniczej. Doświadczenie i umiejętności zdobyte w gronie prawidłowo rozwijających się dzieci, jest niezwykle istotne w drodze do samodzielności, do opanowania licznych sprawności i umiejętności ważnych i potrzebnych w późniejszym życiu.